2016 gada modeļa sadalnes

 
 

2016. gada modeļa sadalnes izgatavotas atbilstoši AS „Sadales tīkls” 2016. gada iepirkuma tehniskajām prasībām (ID. Nr. IPR-43070). Sadaļņu nosaukumi, apzīmējumi, komplektācija un aparatūras izvietojums veidots atbilstoši iepirkuma prasībām.

AS Energofirma "JAUDA" patur tiesības veikt izmaiņas un labojumu sadaļņu katalogā. Kataloga aktuālākā versija tiek publicēta AS Energofirma "JAUDA" mājas lapā. Datu lapās un katalogā tiek norādīts publicēšanas gads un versijas numurs.

IUS, IUSR, KKM, KKM+USM, KKMV, KKMV+USMV, BTAS+UBTAS un ISS sēriju sadaļņu korpusi izgatavoti no 2 mm bieza cinkota tērauda lokšņu materiāla. Lokšņu cinka pārklājuma biezums 600g/m2, kas atbilst korozijas noturībai apkārtējās vides apstākļu klasifikācijas klasei C4 (LVS EN ISO 12944-2:2012). Korpusi ir bez polimēru pārklājuma (pulverkrāsas). Sadalnes papildus dekoratīvo un aizsargpārklājumu (UV starojuma noturīgu polimēru pārklājumu) iespējams asūtīt atseviški pēc RAL krāsu paletes.

DS sērijas sadaļņu korpusi izgatavoti no 1,5 mm bieza cinkota tērauda lokšņu materiāla. Lokšņu cinka pārklājuma biezums 450g/m2. Korpusu detaļas tiek pārklātas ar UV starojuma noturīgu polimēru pārklājumu ar pulvertehnoloģijas metodi, kas atbilst korozijas noturībai apkārtējās vides apstākļu klasifikācijas klasei C4 (LVS EN ISO 12944-2:2012). Pārklājuma krāsas tonis RAL7032.

Visu sadaļņu pamatnes izgatavotas no 2,5 mm bieza tērauda, kas pēc tam tiek karsti cinkotas.

2016. gada sadaļņu aksesuāri nav savstarpēji apmaināmi ar iepriekšējo modeļu sadalnēm, tāpat kā AS Energofirma „JAUDA” sadalnes un to aksesuāri nav saderīgi ar citu ražotāju sadalnēm un aksesuāriem.

AS Energofirma "JAUDA" informē, ka par 2017. gada modeļa sadaļņu aizvietojamību ar 2014. gada modeļa sadalnēm nepieciešams konsultēties ar AS “Sadales Tīkls” pārstāvjiem. AS Energofirma “JAUDA” neuzņemas nekāda veida (t.sk. materiāla u.c.) atbildību par 2017. gada modeļa sadaļņu atbilstību iepriekš izstrādātiem projektiem ar 2014. gada sadalnēm cita ražotāja vai vecāka gada sadalnēm.

Sadaļņu tehniskais katalogs 2017